درباره ی ما بیشتر بدانید

از آنجاییکه کسب و کارهای خانوادگی دارای برخی نقاط مثبت و منفی خاص خود می باشند و قریب به اتفاق این ویژگی ها برای شرکت های خانوادگی فارغ از نوع کسب و کار آنها به صورت مشترک وجود دارد، لذا ضرورت ایجاد بستری برای ایجاد ارتباط سازنده مدیران این شرکت ها با یکدیگر همواره احساس می شده است. به این منظور با بررسی نهادهای مشابه موجود در نقاط مختلف دنیا، شبکه کسب و کار خانوادگی در زیر مجموعه شبکه جهانی کسب و کار خانوادگی تاسیس شده است.