فعالیت های ما

این شبکه در تلاش است به اعضای خود در زمینه های زیر یاری رساند:
چگونه هر خانواده در توسعه بیشتر کسب و کار خود کنیم ترغیب شود؟
چگونه روابط بین اعضای خانواده را مدیریت کنیم
چگونه آگاهی عمومی را در زمینه اهمیت کسب و کار خانوادگی در جامعه توسعه دهیم.