عضویت

شرایط عضویت در شبکه کسب و کار های خانوادگی در ایران
• عضویت در شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران صرفا برای مدیران کسب و کارهای خانوادگی امکان پذیر است.
معیارهای مربوط به تعیین کسب و کارهای خانوادگی بر اساس تعریفی که در شبکه بین المللی کسب و کارهای خانوادگی تعریف شده است تعیین شده است:
• خانواده کنترل کسب و کار را در کنترل دارد و تداوم و توسعه آن در اختیار این خانواده است.
• خانواده کنترل کسب و کار را در اختیار داشته و در حال حاضر به نسل بعدی به هر نحوی منتقل شده است.
مراحل عضویت در شبکه کسب و کار های خانوادگی ایران
• شرکت های متقاضی باید جهت عضویت خود با دفتر شبکه تماس حاصل نمایند. عضویت یک کسب و کار خانوادگی پس از بررسی و تایید آن قطعی امکان پذیر خواهد بود. در این صورت نماینده این شرکت می تواند با پرداخت عضویت سالانه بر اساس اندازه آن و ارسال فیش واریزی عضو این شبکه گردد.