رسانه تصویری

شبکه ساماندهی کسب و کارهای خانوادگی، زمینه ساز تداوم این کسب و کارهاست

How great leaders inspire action

Vikram Bhalla: Family businesses are here to stay, and thrive