رسانه تصویری

 

شبکه ساماندهی کسب و کارهای خانوادگی، زمینه ساز تداوم این کسب و کارهاست

 

How great leaders inspire action

 

Vikram Bhalla: Family businesses are here to stay, and thrive