شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار می کند:
“چالشهای انقـــــــلاب صنعتی چهـــارم  
     در کسب و کارهای خانوادگی”

کسب و کارهای خانوادگی در مواجه با تحولات انقلاب صنعتی چهارم با چه چالش هایی روبرو هستند؟ چه توانمندی ها و ظرفیت هایی زمینه ساز چیرگی بر این چالش ها را فراهم می آورد؟

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.