شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن مشاوران مدیریت ایران برگزار می کند:
“چالــــــــش های مشـاوره مـدیـریـت
در کسب و کارهای خانوادگی”

امروزه بهره گیری از خدمات مشاوره مدیریت از ضرورت های هر کسب و کاری به حساب می آید. کسب و کارهای خانوادگی برای استفاده از مشاوران معمولن با چالش هایی روبرو می شوند؟ چگونه می شود این چالش ها را مدیریت کرد.

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.