اقلیم جمعیت شناختی و کسب وکاری ترکیه، این کشور آن را به زمین حاصلخیزی برای شرکت های محلی با آمال جهانی تبدیل کرده است.
ترکیه با دارا بودن تولید ناخالص ملی 857 میلیارد دالری و جمعیت حدود 80 میلیونی، هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این کشور،  منزلگاه چند بازیگر عمده در بخش مصرفی است: برای مثال، سومین تولیدکنندة بزرگ بیسکویت در جهان و هفتمین تولیدکنندة بزرگ لوازم خانگی، از شرکت های ترک هستند بیش از 60 درصد فندق و همچنین 10 درصد پاستای جهان از ترکیه میآید. ترکیه همچنین در میان 10 صادرکنندة پارچه و جواهرات جهان قرار دارد..
این کشور جمعیت جوانی دارد که بخش شهری آن در حال افزایش است: متوسط سن در ترکیه 31 سال است در حالی که این میزان در کشورهای اتحادیه اروپا 42 سال است، و تقریباً 75 درصد مردم ترکیه در نواحی شهری زندگی میکنند.

ببینید . . .