این کتاب شرح حال فعالیت های تجاری و صنعتی حاج محمد تقی برخوردار، پدر صنعت خانگی مدرن در ایران است.وی از خانواده ای تجارت پیشینه در یزد برخاست و از فعالیت های تجاری به تولیدات صنعتی روی آورد.زندگی و کارنامه ی وی میتواند برخی مشکلات توسعه ی اقتصاد ایران را از نگاه فعالان اقتصادی نشان دهد،ضمن آن که الگویی بومی در مدیریت و کار آفرینی را نیز ارائه خواهد کرد. علاوه بر این،کتاب پیامدهای اجتماعی فعالیت های صنعتی حاج برخوردار را که تغییرات به سزایی در سبک زندگی ایرانیان برجای گذاشت،مطالعه میکند.

ببینید . . .