این کتاب شرح حال فعالیت های “محمدرحیم متقی ایروانی”، پیشتاز صنعت مدرن کفش و بنیانگذار کفش ملی است. وی از خانواده ای تجارت پیشه در شیراز برخاست و بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی به تولید انبوه کفش روی آورد. ایروانی نخستین شبکه گسترده توزیع مدرن کفش در ایران را با تاسیس فروشگاه های زنجیره ای کفش ملی در شهرهای ایران تاسیس کرد. کتاب ضمن مطالعه نظام تولید و توزیع گروه صنعتی ملی، پیامدهای این فعالیت ها را در فضاهای خرید شهرها بررسی می کند. مطالعه تجربیات ایروانی نه تنها می تواند به طراحی الگویی بومی از مدیریت و کارآفرینی کمک کند، بلکه زندگی مردی را نشان خواهد داد که سرمایه گذاری اقتصادی را به موازات فعالیت های نوع دوستانه به پیش می برد.

ببینید . . .