دهمین نظرسنجی کسب و کار خانوادگی، برآیند رویکرد کنونی و چشم انداز آینده 2800 رهبر کسب و کار در 87 کشور را به صورت کلی به همراه نتایج مربوط به منطقه آمریکای شمالی (230 فعال در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک) ارایه داده است.
براساس یافته های این گزارش، کسب و کارهای خانوادگی دیگر نمی توانند تنها به ارزش ها و میراث خود تکیه کنند تا سازمان های خود را پیش ببرند. رهبران کسب و کار خانوادگی برای دستیابی به موفقیت پایدار نیاز به رویکرد جدیدی دارند، رویکردی که مبتنی بر تحول دیجیتالی سریع، اولویت بندی اهداف پایداری و حکمرانی حرفه ای کسب و کار خانوادگی باشد. 

ببینید . . .