شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن نشان سپاری ایران (فرانچایز) برگزار می کند:
“چالــــش های فرانــــچایزینگ   
     برای کسب و کارهای خانوادگی”

فرانچایزینگ بعنوان یک رویکرد توسعه کسب و کار می تواند برای نگهداری و توسعه برندهای ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد. کسب و کارهای خانوادگی برای استفاده از این رویکرد با چه چالشهایی روبرو هستند.

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.