شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن حسابرسان داخلی ایران برگزار می کند:
“نظام کنترل‌های داخلی در کسب و کارهای خانوادگی”

کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور حصول اطمینان از اثربخشی و کارایی عملیات، اتکاپذیری گزارشگری مالی، رعایت قوانین و مقررات طرح‌ریزی و اجرا می‌شود.

کسب وکار خانوادگی و کنترل داخلی چه نسبتی با هم دارند؟

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.

برای دریافت متن گفتگوی سخنرانی اینجا را کلیک نمایید.