حاکمیت سازمانی، به ساختار و فرآیندهای هدایت و کنترل سازمان اشاره دارد
این مقوله شامل ارتباطات بین مدیران ، هیات مدیره ، نحوه کنترل سهامدارن خرد و کلان و سایر ذینفعان است
ساختار حاکمیتی موفق نه تنها بر عملکرد سازمان تاثیر به سزایی داشته، .بلکه دسترسی به منابع بیرونی را نیز تسهیل می نماید. برای دریافت متن گفتگوی سخنرانان اینجا را کلیک نمایید.