شبکه کسب و کارهای خانوادگی برگزار می کند:
بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن سیستم های فرعی را مختل کرده و پایداری آن را بر هم می زند؛ به عبارت دیگر، بحران حادثه ای است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید و سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه ی انسانی وارد می کند و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق العاده دارد. در گفتگوی پنجم به موضوع مدیریت بحران در کسب و کارهای خانوادگی می پردازیم. چه ظرفیتهایی برای مواجه با بحران ها در این کسب و کارها وجود دارد؟

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.
برای دریافت متن گفتگوی سخنرانی اینجا را کلیک نمایید.