نخستین گفتگوی عمومی شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همراهی جمعی از صاحب نظران