در اين تحقيق که با هدف شناسايي عوامل خانوادگي موثر بر ايجاد کسب و کارهاي خانوادگي، در ميان 160 شرکت خانوادگي و غيرخانوادگي در دو صنعت نفت و نساجي، انجام شده است مشخص گرديد که عوامل ارتباطات خانوادگي، اهداف خـانوادگـي، منـابع خـانوادگـي، و بينش مشتـرک خانوادگي بر ايجاد کسب و کارهاي خانوادگي تاثيرگذار بوده، اما اين عوامل به همراه عواملي چون اندازه خانواده و اختلافات خانوادگي بر ايجاد کسب و کارهاي غيرخانوادگي موثر نيستند.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=103700